top of page

Privacy

Regelement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik,  als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en 

 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 • Het kan gebeuren dat ik gegevens uit uw dossier moet delen met derden: 

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

 • om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens. Ik informeer u dan eerst hierover en verzoek daarbij expliciet om uw toestemming hiervoor. 

 

U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd,  in te zien. Indien u meent dat die gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen de relevante gegevens worden in het medisch dossier opgeslagen.

Gegevens van patiënten/cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie. Deze worden pas vrijgegeven nadat de patiënt/cliënt hiervoor toestemming heeft verleend. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

Nadat de patiënt/cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven, eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.  Dit zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats ,

 • uw klantnummer en/of uw geboortedatum,

 • de datum van de behandeling  en

 • een korte omschrijving van de behandeling, 

 • bijvoorbeeld ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’  of 24102 ‘Shiatsubehandeling’.

bottom of page